දරුවන්ගේ කඩිගාය (Awareness on ADHD)

0
58

දඟේ කියලා බලන් හිටියොත් වැඩේ වරදී…. ඔබේ දරුවාගේ දඟය ADHD තත්වයක්ද කියා දැනගනිමුද? #ADHD #hyperactive #lowattention …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here